Privacyverklaring

Algemeen

In aanvulling op de gebruiksvoorwaarden, leest u hier hoe de provincie Groningen omgaat met persoonsgegevens die worden opgeslagen en verwerkt door het gebruik van de N361 Veilig app.

PrivacyHoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan, en wat de rechten zijn van degene wiens gegevens worden verwerkt, staat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens betreft informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De Wbp stelt de beschrijving van de wijze van omgaan met persoonsgegevens verplicht en helpt zo de privacy van burgers te beschermen. Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als daar een noodzaak voor is, en in andere gevallen alleen als de persoon die het betreft, uitdrukkelijk instemt met de verwerking. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard.

Persoonsgegevens van deelnemers, voor zover opgegeven bij de installatie van de app en het aanmaken van een account, worden uitsluitend gebruikt voor het verzilveren van door de deelnemer gespaarde punten op basis van zijn laatstgereden ritten. Ook worden zij niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is. Overige gegevens zoals over gereden maximumsnelheid en gegevens gerelateerd aan leeftijdscategorie en geslacht, zijn voor analyse ontdaan van persoonsgegevens. Dat onderzoek vindt dus geheel anoniem plaats.

Overige gegevens

Provincie Groningen vindt het belangrijk dat de N361 Veilig app goed functioneert. Daartoe worden gegevens verzameld, maar deze worden niet aan een individueel persoon of apparaat gerelateerd. Doel van het verzamelen van deze gegevens is om te kunnen vaststellen hoe de app functioneert  op welk platform (iOS, Android

Andere partijen

De provincie Groningen is als eigenaar van de website www.N361veilig.nl en de app N361 Veilig volgens de Wbp verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Provincie Groningen heeft de app N361 Veilig niet zelf gebouwd en de administratie rondom het verzilveren van gespaarde punten is ook uitbesteed. Omdat de betreffende partijen toegang hebben tot persoonsgegevens, sluit provincie Groningen met die partijen zogenaamde bewerkersovereenkomsten. Daarin is vastgelegd hoe de partijen met de persoonsgegevens omgaan. De provincie Groningen overlegt regelmatig met deze partijen om de naleving van de Wbp te borgen.

Back to top