Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden voor de app N361 Veilig en de website www.N361veilig.nl bestaan uit Actievoorwaarden en een Privacyverklaring. Door de website www.N361veilig.nl te bezoeken en/of de app N361 Veilig te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met deze Gebruiksvoorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 september 2014.

ACTIEVOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities (woordbetekenis)

 1. Actieperiode: de hierna in artikel 3.f beschreven periode waarin de deelnemer kan deelnemen aan de actie.
 2. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de actie en daar op grond van artikel 2 van deze actievoorwaarden ook daartoe is gerechtigd.
 3. Aanbieder: de provincie Groningen, gevestigd St. Jansstraat 4 9712 JN te Groningen. Hierna te noemen: de provincie.

Artikel 2 – Deelname

 1. Door deelname aan de actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
 2. De deelnemer dient te beschikken over een smartphone met besturingssysteem Android of iOS, internetverbinding, GPS functie, een werkende GPS-verbinding en toegang tot de Google Play Store of Apple Appstore om de N361 Veilig app te kunnen downloaden.
 3. Voor de analyse van gebruik en werking van de app wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en Mint. Deelnemer accepteert met het gebruik van de app de inzet van deze diensten door de provincie Groningen.
 4. Bij misbruik, in welke vorm dan ook en ter beoordeling van de provincie, is de provincie gerechtigd deelnemers uit te sluiten.
 5. De deelnemer kan enkel gedurende de actieperiode (beschreven in artikel 3.f) deelnemen aan de actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3.b beschreven wijze.
 6. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, behalve eventueel kosten voor de internetverbinding op smartphone.
 7. De deelnemer kan binnen de actieperiode (de in artikel 3.f beschreven periode) punten sparen voor kortingen of gratis attenties.

Artikel 3 – De actie


 1. De actie houdt in het inzetten van punten, behaald door gebruik van de app ten behoeve van het analyseren van de gegevens van de rijsnelheid ten bate van het kunnen omzetten naar punten voor het beloningssysteem en het analyseren van de gegevens om inzicht te krijgen of het ingezette middel, de app, daadwerkelijk effect heeft op de snelheid van het verkeer en daarmee op de verkeersveiligheid van de N361.
 2. Voor deelname moet de deelnemer de app downloaden en voldoen aan enkele basisregels: hij spaart punten door zich aan de maximumsnelheid te houden op de N361. Door de app en GPS op de smartphone in te schakelen, wordt dit bijgehouden en kunnen punten worden behaald.
 3. Opbouw punten: Bij het aanmaken van een account op de app N361 Veilig, krijgt de deelnemer eenmalig 5 spaarpunten. Iedere autorit waarin de deelnemer zich na het aanmaken van het account aan de maximumsnelheid houdt op de N361, levert de deelnemer 1 punt op.
 4. Over de kortingen en attenties die in de actie worden aangeboden, kan niet worden gecorrespondeerd.

 5. Na het inwisselen van gespaarde punten voor korting of een gratis attentie, ontvangt de deelnemer een felicitatie-mail met een vouchercode voor verzilvering van de gekozen korting of attentie.
 6. De actie duurt tot en met december 2016. Deze periode kan tussentijds door provincie Groningen gewijzigd worden.

Artikel 4 – Uitsluiting aansprakelijkheid 1. De provincie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten of aanvullende uitgaven die de deelnemer zou moeten maken in verband met deelname aan de actie.
 2. De provincie is niet aansprakelijk voor welke (indirecte) schade dan ook die voortvloeit uit deelname aan de actie.
 3. De provincie is niet verantwoordelijk voor storingen (van welke aard dan ook) in de app, de software van de app, de smartphone, de computer, het netwerk, het internet, de gps-verbinding. Ook niet als hierdoor de puntentelling niet werkt, of de gegevens van de deelnemer voor deelname niet (volledig) of te laat door de provincie worden ontvangen.

Artikel 5 – Verzilveren van de punten 1. Als een deelnemer gespaarde punten wil verzilveren, kiest hij in de app N361 voor de korting of attentie van zijn keuze. De app bevestigt dat hij punten ingezet heeft voor verzilvering, en trekt deze van het totaal gespaarde puntentotaal van de deelnemer af.
 2. De deelnemer ontvangt binnen 5 werkdagen een e-mailbericht met een unieke code, waarmee hij de gekozen attentie of korting kan verzilveren.
 3. Verzilveren van de gekozen korting of attentie dient binnen een jaar na ontvangst van de bevestigingsmail plaats te vinden.
 4. De in de app N361 Veilig aangeboden kortingen en attenties kunnen op elk moment gewijzigd of verwijderd worden.

Artikel 6 – Privacy deelname actie
 1. Door het deelnemen aan deze actie, verleent de deelnemer uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 8, onder a, van de Wet bescherming persoonsgegevens. Zie ook de privacyverklaring.
 2. Persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
 3. Gegevens zullen alleen worden gebruikt voor correspondentie omtrent de actie en het verzilveren van punten en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 4. De persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk na het verwijderen van de app verwijderd.

Artikel 7 – Klachten
Vragen, klachten of opmerkingen over de actie? Ga naar www.n361veilig.nl/contact. U kunt ook mailen naar info@361veilig.nl.

Artikel 8 – Slotbepalingen

 1. De provincie is gerechtigd deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien hier sprake van is worden deelnemers hiervan middels e-mail op de hoogte gesteld.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de provincie een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 4. De rechter in Groningen mag kennis nemen van eventuele meningsverschillen tussen de provincie en deelnemer, maar niet eerder dan dat partijen met elkaar hebben overlegd.

 

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

In aanvulling op de gebruiksvoorwaarden, leest u hier hoe de provincie Groningen omgaat met persoonsgegevens die worden opgeslagen en verwerkt door het gebruik van de N361 Veilig app.

PrivacyHoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan, en wat de rechten zijn van degene wiens gegevens worden verwerkt, staat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens betreft informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De Wbp stelt de beschrijving van de wijze van omgaan met persoonsgegevens verplicht en helpt zo de privacy van burgers te beschermen. Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als daar een noodzaak voor is, en in andere gevallen alleen als de persoon die het betreft, uitdrukkelijk instemt met de verwerking. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard.

Persoonsgegevens van deelnemers, voor zover opgegeven bij de installatie van de app en het aanmaken van een account, worden uitsluitend gebruikt voor het verzilveren van door de deelnemer gespaarde punten op basis van zijn laatstgereden ritten.

Ook worden zij niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is. Overige gegevens zoals over gereden maximumsnelheid en gegevens gerelateerd aan leeftijdscategorie en geslacht, zijn voor analyse ontdaan van persoonsgegevens. Dat onderzoek vindt dus geheel anoniem plaats. De provincie Groningen maakt gebruik van Google Analytics en Mint voor de analyse van gebruik en werking van de app. Het is mogelijk dat ten behoeve van dit doel het ip-adres wordt verwerkt.

Overige gegevens

Provincie Groningen vindt het belangrijk dat de N361 Veilig app goed functioneert. Daartoe worden gegevens verzameld, maar deze worden niet aan een individueel persoon of apparaat gerelateerd. Doel van het verzamelen van deze gegevens is om te kunnen vaststellen hoe de app functioneert  op welk platform (iOS, Android

Andere partijen

De provincie Groningen is als eigenaar van de website www.N361veilig.nl en de app N361 Veilig volgens de Wbp verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Provincie Groningen heeft de app N361 Veilig niet zelf gebouwd en de administratie rondom het verzilveren van gespaarde punten is ook uitbesteed. Omdat de betreffende partijen toegang hebben tot persoonsgegevens, sluit provincie Groningen met die partijen zogenaamde bewerkersovereenkomsten. Daarin is vastgelegd hoe de partijen met de persoonsgegevens omgaan. De provincie Groningen overlegt regelmatig met deze partijen om de naleving van de Wbp te borgen.

Back to top