Werken aan de weg

Fietsroute plus Groningen - Winsum

Dagelijks maken honderden mensen gebruik van het fietspad tussen Groningen en Winsum en dit aantal neemt nog jaarlijks toe. Op dit moment moeten ze fietsen over een smal pad dat niet in optimale staat is qua onderhoud. Dit gaat veranderen in 2020: fietsers tussen Groningen en Winsum kunnen dan gebruik maken van de nog aan te leggen Fietsroute Plus langs het spoor. Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroute moet het fietsen prettiger en veiliger worden.

Provinciale Staten hebben in juli 2016 een definitief besluit genomen voor de aanleg van een nieuw fietspad langs het spoor. De Fietsroute Plus Groningen - Winsum is één van de maatregelen vanuit de provincie om zoveel mogelijk inwoners op de fiets te krijgen. We willen immers allemaal in een zo leefbaar en gezond mogelijke provincie wonen en het gebruik van schone vervoersmiddelen draagt hieraan bij!

Doelstelling:

  • Het vergroten van de veiligheid voor fietsers;
  • Het stimuleren van fietsen op het traject Groningen –Winsum voor fietsers, zodat de fiets een nog beter alternatief voor de auto wordt.

Maatregel:

De aanleg van een Fietsroute Plus: een breder en comfortabeler fietspad, dat de veiligheid ten goede komt.

Uitvoering:

Naar verwachting in 2020

Waar staan we nu?

Het concept-ontwerp van de Fietsroute Plus is gemaakt. Er zijn verschillende inloopbijeenkomsten over het ontwerp geweest, waarbij we omwonenden en belanghebbenden hebben gevraagd naar hun wensen. Op basis van hun opmerkingen en reacties hebben we nog enkele aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd. Verschillende details moeten - in overleg met een aantal belanghebbenden - nog steeds verder worden uitgewerkt. Daarnaast zijn we bezig met het verwerven van de gronden. Omdat we van veel verschillende partijen grond nodig hebben om de Fietsroute Plus aan te leggen, staat de aanleg in 2020 gepland.

Om de fietsroute aan te kunnen leggen moest de bestemming van het gebied gewijzigd worden. Dit is geregeld door middel van een provinciaal inpassingsplan. Het ontwerp-inpassingsplan heeft vanaf 23 november 2017 zes weken ter inzage gelegen. Vlak voor de zomer in 2018 is het provinciaal inpassingsplan vastgesteld en in september 2018 is de zienswijzetermijn gestart. Inmiddels is ook deze zienswijzetermijn afgerond.

Documenten:

TERUG

Back to top