Projectnieuws

Inpassingsplan Fietsroute Plus Groningen-Winsum

Het ontwerp-inpassingsplan van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum ligt, met ingang van 23 november 2017, gedurende zes weken ter inzage. Met de aanleg van deze fietsroute wil de provincie Groningen de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers verbeteren en de fiets een aantrekkelijker alternatief voor de auto maken. Het tracé ligt grotendeels langs de westzijde van de spoorlijn en volgt tussen de Oude Weg en het dorp Winsum de weg N361.

Om de Fietsroute Plus Groningen - Winsum aan te kunnen leggen is het nodig de bestemming van het tracé van het fietspad te wijzigen. Dit gebeurt door middel van het opstellen van een provinciaal inpassingsplan (dit is een provinciaal bestemmingsplan). De reden dat hiervoor is gekozen is dat de gemeenten Winsum en Groningen zo niet ieder een apart bestemmingsplan hoeven te maken. In het ontwerp-inpassingsplan wat nu ter inzage ligt, worden de effecten beschreven van de aanleg van de Fietsroute Plus. Er is onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld landschap, ecologie, weidevogels, archeologie en externe veiligheid. Het plan is uitvoerbaar mits een aantal maatregelen voor o.a. ecologie en archeologie in acht genomen worden. Zo is het noodzakelijk dat 2,1 hectare wordt gecompenseerd voor natuur en weidevogelgebied. Voor archeologie moet bij de wierde bij de Munnikeweg gewerkt worden volgens bepaalde archeologische eisen. 
 
Inzien stukken inpassingsplan
Het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien bij: 
  • Gemeente Groningen, het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 in Groningen, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en uitsluitend op afspraak van 14.00 uur tot 17.00 uur. Het loket is 25 en 26 december 2017 en 1 januari 2018 gesloten. Op 27, 28 en 29 december 2017 is het loket geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur.
  • Gemeente Winsum, Hoofdweg W. 70 in Winsum, op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het gemeentehuis is 25 en 26 december 2017 en 1 januari 2018 gesloten. Op 27, 28 en 29 december 2017 is het gemeentehuis geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.
  • Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 in Groningen, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het provinciehuis is gesloten van 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018.
Het ontwerp-inpassingsplan is ook te bekijken op https://www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen/ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.9920.IPFietsGronWin-ON01.  
 
Indienen zienswijzen
Van 23 november 2017 tot en met 3 januari 2018 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan naar voren brengen bij de provincie Groningen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de provincie Groningen, afdeling Ruimte en Samenleving, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 050-316 47 92.
 
De zienswijzen worden vervolgens door de provincie beoordeeld en kunnen eventueel leiden tot aanpassingen aan het plan. Vervolgens wordt het inpassingsplan vastgesteld door Provinciale Staten. 

TERUG

Back to top